مرکز مجازی مهدویت
محبت امام

چيزي كه از بين رفتني است، شايستگي محبت ندارد و چون رفتني است، عامل رنج مي شود؛ از اين...

اماما! حضرت مهدي موعود

و مهرت ريشه در جانم نموده
كه اين گونه پريشانم نموده

...
وظايف جوان منتظر

بي‌شک جوانان از مهم‌ترين سرمايه‌هاي يک جامعه به شمار مي‌آيند؛ چون فطرت و طبيعت پاک جوانان همواره با هيجان...

وظايف جوان منتظر

بي‌شک جوانان از مهم‌ترين سرمايه‌هاي يک جامعه به شمار مي‌آيند؛ چون فطرت و طبيعت پاک جوانان همواره با هيجان...

RSS