• 1401/09/27
استفاده ابزاري از دين خطري از ديروز تا امروز

دين، استوار ترين ستون حيات مادي و معنوي و امنيت رواني آدمي است كه به او عزت و شرافت مي بخشد و نور اي...