مرکز مجازی مهدویت
منجي در اديان هندو

در آيين هندو، موعود نجات‌بخش موسم به «کلکي kalki » در پايان آخرين دوره زماني از ادوار چهارگانه...

منجي در آيين بودا

ميتريه همچنين به شکل يک عنصر مهم در گروه هاي منتظران که در کره پيدا شده اند، ظاهر...

منجي در دين زرتشت

بنظر مي رسد انديشة موعودگرايي زرتشت، سابقه بيشتري نسبت به اديان ديگر داشته باشد؛ بخصوص کساني که تاريخ تولد...

آنچه درباره موعود یهود باید دانست

ماشيح انساني معمولي است؛ به عبارت ديگر، ماشيح از نظر فيزيکي و جسماني، انساني خاکي و از...

انديشة موعود در آيين مسيحيت

دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است. منبع اص لي ديني...

ادوار تاريخي در نگاه بوداييان

در دين بودايي نيز چون دين هندويي، جريان وجود بر اساس حرکت دوري است، براي عالم آغاز و پاياني...

ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني

مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه...

باور منجی در ادیان غیر ابراهیمی

باورداشت ظهور يك نجات دهنده بزرگ و رفع كاستى‏ ها و مشكلات جامعه بشرى و برچيده شدن بساط ظلم...

باور موعود در اديان ابراهيمي

همه موحدان و مؤمنان بر اساس تعاليم انبياء و مكتب وحي، به حقانيت ظهور مردي عدالت‌گستر در آخرالزمان ايمان...

RSS