مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 مهر 1397

ای کاش ...

كاش مهدي به جهان چهره هويدا ميكرد
گره از مشكل پيچيده ي ما وا ميكرد

نظر شما :