مرکز مجازی مهدویت
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

ای کاش ...

كاش مهدي به جهان چهره هويدا ميكرد
گره از مشكل پيچيده ي ما وا ميكرد