مرکز مجازی مهدویت

بید مجنون

جمعه یعنى ندبه اى در هجر دوست
جمعه خود ندبه گر دیدار اوست
جمعه یعنى لاله ها دلخون شوند
از غم او بید ها مجنون شوند

نظر شما :