مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

بید مجنون

جمعه یعنى ندبه اى در هجر دوست
جمعه خود ندبه گر دیدار اوست
جمعه یعنى لاله ها دلخون شوند
از غم او بید ها مجنون شوند

نظر شما :