مرکز مجازی مهدویت
لذت دعا و مناجات با خدا

با این تفاوت که لذت جسمی همگانی است و زود درک می شود، ولی لذت روحی ـ معنوی چنین...

RSS