مرکز مجازی مهدویت
ظهور، ظرف زماني رجعت

قیامت از وقایعی است که از زمان وقوع آن فقط خداوند خبر دارد و از علومی است که اختصاص به...

RSS