مرکز مجازی مهدویت
تاثیر مخاطب در روند تدریس

برای پیشبرد بحث از مخاطب کمک بگیریم یکی از اصول اساسی ارائه، خسته نکردن مخاطب است.

...
تاثیر مخاطب در روند تدریس

برای پیشبرد بحث از مخاطب کمک بگیریم یکی از اصول اساسی ارائه، خسته نکردن مخاطب است.

...
چایی که خورده نشد

چای تازه دم کشیده روی بخاری چکه ای کلاس روزهای آخر فصل پاییز سال ۱۳۶۰ بود که : هوس...

چایی که خورده نشد

چای تازه دم کشیده روی بخاری چکه ای کلاس روزهای آخر فصل پاییز سال ۱۳۶۰ بود که : هوس...

برخورد عملی مربی

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از...

برخورد عملی مربی

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از...

برخورد عملی مربی

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از...

پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر شود، از کردار...

پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر شود، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از ایمان برخیزد و...

RSS