مرکز مجازی مهدویت
تدریس به شیوه حل مساله

 حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است در این روش مربی...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

روش پرسش و پاسخ

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی...

روش پرسش و پاسخ

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی...

روش پرسش و پاسخ

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی...

روش پرسش و پاسخ

مربی مهدوی می تواند با بهره گیری از تکنیک های دقیق روش پرسشگری، به ابهامات ذهنی...

RSS