مرکز مجازی مهدویت
تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

روش نمایشی

منظور از این روش یعنی : عینیت بخشیدن به پیام ها و آموزه های دینی است. در واقع می توان...

روش نمایشی

منظور از این روش یعنی : عینیت بخشیدن به پیام ها و آموزه های دینی است. در واقع می توان...

اصل سهولت در تدریس

منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و...

اصل سهولت در تدریس

منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و...

اصل سهولت در تدریس

منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و...

اصل سهولت در تدریس

منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم مهدوی به مخاطب ، باید توان شناختی، عاطفی و...

وقار و متانت مربی

وقتی مربی ؛ با وقار و متانت و آرامش در كلاس درس حاضر می شود با رفتار خود به مخاطبان...

RSS