مرکز مجازی مهدویت
رجعت

يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآن...

تاريخچه‌ي رجعت

اعتقاد به رجعت ، از...

RSS