مرکز مجازی مهدویت

زمان شناسی در تدریس

   مربی مهدوی ، باید زمانی را برای تدریس انتخاب کند که مخاطب برای پذیرش مطلب آماده باشد.

تدریس در غیر زمان آمادگی مخاطب کسالت آور و خسته کننده خواهد بود.

لذا مربیان مهدوی ،چینش مباحث مهدوی خویش را باید طوری تنظیم کنند که مخاطبان چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی آماده پذیرش باشند.

کلمات کلیدی :

نظر شما :