مرکز مجازی مهدویت

فن بیان مربی

دوست داری به عنوان مربی مهدوی فن بیان خوبی داشته باشید پس:

1. شمرده صحبت کنید.

2. با اعتماد به نفس صحبت کنید.

3. به چیزی که می گویید اعتقاد داشته باشید.

4. با صدایتان با ملایمت رفتار کنید .

5. مراقب زیر و بم صدای تان باشید.

6. حواستان به وضع نشستن و ایستادنتان باشد.

7. خودتان را آماده کنید.

8. تمرین کنید.

9. آرام باشید.

10. به خداوند توکل داشته باشید.

11. به امام زمان توسل داشته باشید.