مرکز مجازی مهدویت

مزیت روش پرسش و پاسخ

مزیت روش پرسش و پاسخ

ما به عنوان مربیان مهدوی روش پرسش و پاسخ را در کلاس خویش به کار می بندیم زیرا :

1.تفکرمخاطب را پرورش می دهد.

2.متربی را در مباحث کلاس مشارکت می دهد و به یادگیری او کمک بهتری می کند.

3.میزان یادگیری متربیان را نشان می دهد.

4.روحیه خلاقیت و نوآوری را در مخاطبان افزایش می دهد.

5.نوعی تنوع در کلاس ایجاد می کند.

خوب است بدانیم که ؛ از وظایف مربیان مهدوی این است که فراگیران کلاس خویش را در امر پرسش و پاسخ مشارکت دهند.

گاهاً در کلاس ها پیش می آید که فقط تعداد محدودی در پرسش و پاسخ مشارکت داده می شوند و بقیه افراد کلاس هیچ سهمی در آن ندارند در حالی که وظیفه ماست همه  مخاطبان را مشارکت دهیم.