مرکز مجازی مهدویت

خورشید پشت ابر

امام زمان (ع):
کیفیت بهره برداری مردم از من در زمان غیبتم همانند بهره برداری آنان از خورشید است، هنگامی که ابر خورشید را از دیدگان پنهان کند.
کمال الدین، ص ۴۸۵.