هوایت چه جمعه ها چه خوب شد نیامدی آنکه می خواهد بیاید یاد او زنده است انتظار عجیب شرمنده ایم تقصیر ماست جمعه عشق بازگشت جمعه یعنی ... بید مجنون بغض بی رنگ ای کاش ...