متن و ترجمه دعای افتتاح متن و ترجمه دعای فرج (عظم البلاء) صلوات خاصه حضرت متن و ترجمه دعای استغاثه به امام زمان صلوات خاص امام زمان (منسوب به ابوالحسن ضراب اصفهانی) متن و ترجمه دعاي ندبه متن و ترجمه زیارت آل یس متن و ترجمه زیارت ناحیه مقدسه متن و ترجمه دعاى عهد یایش ضیافت الله و خواهش بقیة الله بهار دعا براي امام زمان