مرکز مجازی مهدویت

بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

  بهترين روش کلاسداری را مربی هنرمندي مي تواند اجرا کند كه ضمن آشنايي با تمامي روشها و الگوهاي تدريس با توجه به خلاقيتي كه دارد با درك زمان ، مكان ، شرايط و محتوايي كه مي خواهد تدريس نمايد روش تركيبی یا بكارگيري چند روش است

در این روش مربی با توجه به مزايا و معايت هر كدام از روشها می تواند معايب و نواقص روش قبلي خود را اصلاح کند .