• 1401/09/27
از اسفند شما پیداست فروردین نخواهد شد

به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد بگو تا انتظار این است، اسبی زین نخواهد شد!

  • 1401/09/27
تو آمدی و زن به جمال خدا رسید

زاینده است چشمه ی زهرایی رسول باور مكن که سوره ی کوثر تمام شد