logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
روش بارش فکری

در  روش بارش فکری، مخاطبان با آزادی تمام کلیه ی مطالبی را که درمورد موضوع تدریس به ذهنشان می رسد ، فورا بیان می کنند، و به طور ناخودآگاه و فوری از یافته ها و دانسته های قبلی خود استفاده می کنند و آنها را به کلاس ارائه می دهند.

در این روش به تدریج مخاطب مجموعه ی جملات و کلماتی را بیان می کنند که تمامی آنها در کنار یکدیگر می تواند بخش عمده ای از مطالب اصلی در تدریس باشد .

قاعده های بارش مغزی

در این روش؛ انتقاد ممنوع است زیرا هر گونه انتقاد يا اعتراض، روند فعاليت را کند می کند و فکر مخاطبان را به جای تفکر در مورد موضوع مورد نظر، به سوی انتقاد و حتی واکنش در مقابل انتقاد دیگران سوق می دهد در این روش اظهار نظر آزاد و بی واسطه است زیرا اين قاعده برای جرأت بخشيدن به مخاطبان برای ارائه پيشنهادهايی است که به ذهن آنها خطور می کند.

فواید تدریس به روش بارش مغزی

در روش بارش مغزی در صورتی که؛ قواعد و مقررات مشخصی برای محتوای تدریسی در نظر گرفته و رعايت شود، اين روش در انتقال مفاهیم آموزشی بسيار کارآمدخواهد شد بارش مغزی بر دو اصل برقرار است : اصل اول مبتنی بر تنوع نظرات است واصل دوم کميت، فزاينده کيفيت است. يعنی هر چه تعداد پيشنهادها بيشتر شود، احتمال رسيدن پاسخ افزايش می يابد.

مراحل تدریس روش بارش مغزی

1.ارائه یک عنوان (موضوع) از سوی مربی به مخاطبان .

2.بیان فوری مطالب ،

3.کلمات و جملاتی در مورد عنوان از طرف مخاطبان .

4.نوشتن مطالب مخاطبان بر روی تخته سیاه توسط مربی .

5.جمع بندی مطالب.

6.نتیجه گیری .

منبع:

1. سایت روش تدریس