logo ارائه مقالات و محتوای مهدوی
زمان شناسی در تدریس

اثر بخشی از مهم ترین مسئولیت های معلمان و مربیان است ، در فرآیند یاد دهی – یادگیری هیچ چیز بیش از اثر بخشی مرکزیت ندارد . کارآیی حائز اهمیت است ، اما اثربخشی را تضمین نمیکند . اثربخشی حاصل انجام دادن کارهای درست و بجاست .

زمان شناسی در تدریس

در بحث زمان شناسی در تدریس نکاتی دارای اهمیت است که در ذیل بیان می گردد.

1.معلمان و مربیان اثربخش ازاین امر آگاهند که زمان چگونه صرف می شود .

2.آنان هر دقیقه ازوقت خود را حساب می کنند از نظر آنان ، زمان تنها عامل محدود کننده تدریس و یادگیری به شمار میرود .

3.تمام منابع دیگر را میتوان توسعه داد، پول ، مردم ، مواد و تجهیزات را میتوان افزون کرد یا حداقل بسط داد اما زمان محدود است.

  4. در زمان تدریس،باید نهایت استفاده را از زمان برد .

 با توجه به موارد بالامی توان گفت که ؛ زمان کمیاب ترین منبعی است که معلمان  و مربیان و مدرسان دراختیار دارند و هرگز نباید هدر رود.

مربی مهدوی باید:

  مربی مهدوی ، باید زمانی را برای تدریس انتخاب کند که مخاطب برای پذیرش مطلب آماده باشد.

تدریس در غیر زمان آمادگی مخاطب کسالت آور و خسته کننده خواهد بود.

لذا مربیان مهدوی ،چینش مباحث مهدوی خویش را باید طوری تنظیم کنند که مخاطبان چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی آماده پذیرش باشند.

منبع:

1. برگرفته از سایت حوزه نت