مرکز مجازی مهدویت

قرآن ، مهدی ، جوانان

اين كتاب با نگاهي دقيق به سه موضوع مهم قرآن، مهدويت و جوانان و پيوندهاي بين اين سه،بحث هاي جذابي را ارائه نموده است.
 نويسنده كتاب، آقاي محمد رضا نصوري در بخش نخست به جوانان از نگرگاه آموزه هاي قرآن پرداخته و آياتي را بيان كرده است.
 در بخش دوم با عنوان ياران جوان به نقش جوانان در حوادث تاريخ صدر اسلام عصر بعثت و واقعه عاشورا و نيز عصر ظهور پرداخته است.
 بخش سوم را به عنوان حكومت جهاني جوانان اختصاص داده و بخش پاياني را به وظايف جوان منتظر اختصاص داده است.
 در اين فصل به مهم ترين مسئوليت جوان منتظر از جمله معرفت،محبت و اطاعت از امام پرداخته و مطالبي ارزشمند ارائه نموده است.

تأليف:محمد رضا نصوري
چاپ ششم:1387
تعداد صفحه:140
قطع:پالتويي
قيمت:1400 تومان