مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 29 شهریور 1397
استفاده ابزاري از دين خطري از ديروز تا امروز

محسن شريعتي
دين واژه اي فارسي است كه به عربي راه يافته مجموعه اي از معارف ، عقايد ، باورها...

RSS