مرکز مجازی مهدویت
یکشنبه 1 مهر 1397
رجعت

نگارنده : محمد مهدي لطفي
طبق نظر شيعه آنچه كه اعتقاد به آن لازم است و از حدود اعتقادات شيعه...

نقش تربيتي رجعت در پويايي جامعه شيعه


معناي اصطلاحي رجعت، اعتقاد به بازگشت دو گروه از مردگان مؤمنان محض و كافران محض پس از ظهور حضرت...

هدف رجعت

یكي از سؤالاتي كه در بحث رجعت مطرح مي‌شود، اين است كه چرا بايد عده‌اي از انسان‌ها ـ اعم از...

براهین نقلی و عقلی برای اثبات رجعت

يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآن...

رجـعت در آثار اسلامی

با توجه به جایگاه برجستة رجعت در آموزه های شیعه، عالمان و محدثان این مذهب از دیرباز به این موضوع...

آشنايي با رجعت

يکي از حوادث مهم هنگام ظهور، موضوع رجعت و بازگشت نيکان و بدان به دنياست که از جمله عقايدآشنایی با...

رجعت از دیدگاه قرآن

باور به رجعت، كه يکی از اعتقادات شيعه است، در طول تاريخ پُر فراز و فرود خود، همواره مورد توجه...

زنان و مردان رجعت کننده

از باورهاي ويژة شيعيان، اعتقاد به رجعت و حيات مجدد افراد و گروه‌هاي خاص در پايان تاريخ و ظهور امام...

آثار رجعت در زندگي معتقدان

اعتقاد به رجعت و بازگشت به دنيا در زمان دولت کريمه، نقش مهمي را در نشاط ديني و اميد به...

RSS