مرکز مجازی مهدویت

بررسي روايات قوه قهريه در حكومت مهدوي

وجود رواياتي چند، باعث پيدايش اين شبهه شده است كه ظهور و حكومت حضرت ناگزير همراه با كشتار فراوان و اعمال قوه قهريه با خشونت همه جانبه و به دور از انسانيت و اسلاميت و ترسيم چهره اي خشن از حضرت و حكومت ايشان شده است . با بررسي روايات اين باب و نقد محتوايي و سندي و بررسي دلالي آنها به اين نتيجه مي رسيم كه تصور مذكور باطل و اكثر روايات مربوطه، ساخته و پرداخته افرادي خارج از مذهب تشيع و يا رانده شده از جامعه ي شيعي مي باشد .

کلمات کلیدی :

نظر شما :