مرکز مجازی مهدویت

آیا نظریه دکترین مهدویت صرفا یک تئوری مذهبی است؟

براي فراهم ساختن شرايط و زمينه هاي ظهور، به فراهم سازي شرايط جهاني كمك نمود . قطعأ آنان كه سطح ديد و معرفت خود را گسترش مي دهند و مسئله مهدويت را در سطح تحولات جهاني و تاريخ جهان دنبال مي كنند، نمي توانند تنها به فكر ايجاد شرايط در يك كشور باشند. با نگاه به رواياتي كه درباره علائم قبل از ظهور است، مي بينيم كه شخصيت هايي همچون سفياني ، سيد حسني ـ سيد خراساني، دجال  و امثال آن نمي توانند افراديا پديده هايي كوچك و در سطح يك شهر يا نهاد كو چك باشند ، با توجه به گسترش و اهميت مسئله مهدويت و حكومت جهاني همه  اين مفاهيم در شكل و ابعادي بزرگ قابل طرح هستند . از اينرو بايد تاريخ جهان و همچنين مسائل مهمي همچون مسئله جهاني شدن ، او ضاع و تحولات جهاني، ارتباطات جهاني، قطب ها و قدرت هاي بزرگ جهان و گرايش ها و نظريه هاي بزرگ جهاني را مورد دقت قرار داد و پيگيري نمود.

کلمات کلیدی :
دکترین مهدویت