مرکز مجازی مهدویت

آینده پژوهی مهدوی چرا و چگونه

آینده پژوهی جستجو عالمانه دربارۀ وضعیت زندگی بشری در آینده و دستیابی به الگوهایی است که براساس آنها، بتوان آینده را پیش  بینی نمود.
 آینده پژوهی عبارت است از تلاش برای یافتن تصویری از آینده و ارائه توجیهی برای آن تصویر. هر نوع توجه و کنکاش درباره آینده جزء آینده پژوهی قرار می گیرد. چه این نگاه با هدف درک و فهم آینده باشد چه به جهت پیش بینی و تعمیم یافته ها، چه برنامه ریزی و سیاست گذاریهای کلان و جزئی و چه بررسی و شناخت اندیشه ها و ایده ها. مهم ترین رکن آینده پژوهی درک و شناخت سامان مند آینده، ترسیم وضعیت های ممکن و محتمل از آن و حرکت به سمت وضعیت مطلوب و مرجح است که متکی بر مؤلفه های مختلف است همچون: تجربیات تاریخی و الگوها، پیش گوئیهای وحیانی، آینده نگاری بر اساس علم غیبی اولیا و صالحان، حدس ها و امکان آمادگی برای روبه روشدن با آینده، رصد و تغییرات و تحولات .
نگاه به آینده پیشینه ای به گستره تاریخ زندگی بشر دارد و همواره از امیال و آرزوهای دیرینه بشر بوده است. تفکر دربارۀ آینده و حوادث آن، سابقه ای به دیرینگی تاریخ خود آگاهی بشر دارد. این علاقۀ ذاتی و میل طبیعی در دوران کهن، به تدریج جای خود را به ضرورت شناخت آینده در دوران معاصر داده است.
ارزش آینده پژوهی در آن است که یک فرصت ساختار یافته را برای نگاه به آینده جهت فراهم کردن زمینه و بستری مناسب برای سیاستگذاریهای علم و تکنولوژی و .... کشور فراهم می آورد.
در ورای همه آینده نگاریها در طول تاریخ، همواره بشر شاهد آینده شناسی دینی بوده است. این آینده شناسی، نگاهی روشن و جامع به کل تاریخ و پیش گویی حتمی و فراگیر آینده است. قرآن و روایات معصومین در شزیعت اسلام، نمونه کامل این آینده شناسی وحیانی و غیبی است .مهم ترین بعد آن که غایت مندی تاریخ و نظریه جامع و کامل نجات گرایانه دین را نشان می دهد آموزه مهدویت است .همه ابعاد و مؤلفه های یک آینده پژوهی اعم از تفسیر کلان از حیات بشری و فرجام شناسی تاریخ، تصویر روشنی از وضعیتهای مختلف و نیز راه و نظام رسیدن به آن.

سطوح آینده پژوهی
آینده پژوهی را در دو سطح می توان تعریف کرد:
1- آینده پژوهی به معنای عام که بیشتر جنبۀ معرفتی و فکری دارد و نگرش های کلان به تاریخ بشری به خصوص آینده جهان را شامل می شود.در این جا دو گونه آینده پژوهی قرا می گیرد1- فلسفه نظری تاریخ 2- نظریه پردازی معطوف به آینده
2- آینده پژوهی به معنای خاص که حاصل تلاش سه دسته از مفاهیم در حوزه های مختلف است 1- برنامه ریزی استراتژیک 2- آینده اندیشی 3- شبکه سازی یا توسعه سیاست.
بر این اساس آینده پژوهی به معنای مهیا بودن برای آینده و استخدام منابع موجود به بهترین وجه ممکن و در راستای ارزشها و اهداف است. آینده پژوهی به دولتها جهت سیاست گذاری در شرایط دنیای امروز در مقابل چالش هایی همچون جهانی شدن، رقابت فزاینده، کمک می کند تا اقداماتی مؤثر انجام دهند و به مردم نیز کمک می کند که به جای کوشش های منفعلانه، آینده را پیش بینی کنند و سپس بر پایه پیش بینی ما طرحهای عمل خود را اجرا کنند و به پیش برند.
آینده پژوهان از شیوه ها و شگردهای متعددی بهره می برند از جمله داستان پردازی، سناریوسازی، تحلیل تصمیم، روش دلفی...

آینده پژوهی مهدوی
آینده پژوهی مهدوی عبارتست از دانش شناخت نظام مند آینده با رویکرد دینی و دربارۀ موضوعات و پدیدارهای مختلف که امکان فهم درست مواجه آگاهانه و مدیرانه آنها که حد مطلوب و مژثر فراهم می سازد و موجب حرکت جامعه در سطوح می شود. که آموزه مهدویت در چند سطح قابل طرح و تحلیل است:
1- سطح زیربنایی که گزاره هایی چون باوربه منجی، شناخت اصولی موعود الهی، بایسته انتظار و شناخت وظایف فردی ،اخلاقی منتظر و .... در آن قرار دارد. معطوف به آینده است ولی بیشتر ناظر به وظیفه فعلی فرد و تقویت بنیان های فکری است.
2- سطح میانی و مؤثر که راهبردی بوده و خط مشی، برنامه ها و رویکردهای عملی باورمندان به منجی موعود و منتظران ظهور او را سامان می دهد.در این سطح مسئولیت های منتظران برای رسیدن به جامعه آرمانی در برنامه راهبردی مطرح است و می تواند در سیاست گذاریهای ملی و فراملی از آن بهره گرفت.
3- سطح کلان و فراگیر که کانون محوری و نقطه عطف منجی گرایی است و تحقق جامعه مطلوب و آرمانی را شامل می شود. در این سطح موضوعاتی چون حاکمیت جهانی، تشکیل حکومت جهانی، ظهور و قیام مطرح می شود.
4- سطح عالی و نهایی:در این سطح بنیادین موضوعات مهمی چون فرجام تاریخ، تحقق غایت مندی هستی ،وصول به هدف نهایی آفرینش و نظام امامت و اراده قاهر الهی در اصلاح جهان مطرح است.
به نظر می رسد آینده پژوهی به معنای اخص می تواند ناظر به سطح دوم آموزه مهدویت و آینده پژوهی به معنای اعم ناظر به سطح عالی و نهایی آن است.
آینده پژوهی به ما کمک می کند از سطح مقدماتی و زیر بنایی فراتر رفته و وارد سطح مؤثر شویم و نقش خود را در زمینه سازی انقلاب جهانی مهدوی بهتر ایفا کنیم.
آینده پایدارترین آموزه ای است که مورد توجه ادیان بخصوص اسلام است که پاره ای از آموزه های آن در رابطه با آینده و متوجه ساختن انسانها به فرجام جهان است که هم می تواند شامل معاد باوری باشد و هم پایان باوری تاریخی و هم سنت شناسی تاریخی.
مهم ترین رکن این رویکرد، انتظار ظهور منجی موعود است. انتظار در چشم انداز آینده پژوهی از حالت چشم به راهی و امید بستن صرف به آینده فراتر می رود و تبدیل به آینده نگری یعنی تأمل و جستجو در حوادث و شناخت درست اوضاع و رویدادها می شود.مهم ترین رکن این انتظار، آینده نگری، مسئولیت شناسی، الگوبرداری و زمینه سازی برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.
آینده پژوهی مهدوی شاخصه های مختلفی دارد که هر کدام ظرفیت فعالیت های آینده پژوهی برای شناخت واقعی و کاربردی کردن آن را داراست.

1- نشانه شناسی
علایم ظهور و قیام، نشانه ها و رخدادهایی هستند که براساس پیش گویی های معصومین پیش از ظهور یا در آستانۀ آن یا هم زمان و یا پس از ظهور منجی موعود پدید می آیند. شناخت و رصد کردن این نشانه ها، جهت آشنا شدن با شرایط ویژۀ قبل از قیام جهانی و نیز شناسایی مدعیان دروغین مهدویت ضروری است.
بیان گسترده نشانه های ظهورجهت توجه دادن مردم به آنهاست و پدیده های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ... به صورت گسترده تحت عنوان علایم آخرالزمان مطرح شده و شامل تغییرات گسترده و جهانی است. آینده پژوهی مهدوی ضمن رصد تحولات جهانی، می تواند با تحلیل نشانه های ظهور اذهان بشری را به آن زمان، متوجه سازد و شواهدی نیز در حقانیت ارائه دهد.

2- زمینه سازی
شرایط ظهور اموری هستند که تحقق ظهور وابسته به وجود آنهاست از جمله این شرایط می توان به وجود رهبر جهانی با برنامه حرکت و حکومت، یاوران کارآمد و پذیرش جهانی و آمادگی اشاره کرد. بنابراین زمینه سازی و آمادگی جمعی و جهانی برای ظهور از بایسته های انتظار پویاست. آینده پژوهی می تواند ضمن شناسایی وضعیت ما و موقعیت پیش روی اطلاعات و پیش بینی های لازم را برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در اختیار زمینه سازان ظهور و دولت زمینه ساز قرار دهد. زمینه سازی برای قیام امام عصر (عج) دو جنبه دارد 1- رشد ایمانی، جهادی و آگاهی سیاسی 2- ایجاد تشکیلات سیاسی، نظامی، اقتصادی، اداری، و اطلاعاتی. آینده پژوهی مهدوی یعنی حضور فعال و پویا در جریان های جهانی و شناسایی حوادث نوظهور و ارائه برنامه های لازم در جهت ایجاد شرایط و زمینه های ظهور.

3- آینده اندیشی پابرجا:
چشم به راهی پیوسته و پا برجا به این معناست که دائماً وقوع حادثه و رویداد مهمی را در آینده دنبال و جستجو کند. رصد تحولات اساسی در آینده، شامل دگرگونی و پدیدارهای نوآمد نیز می شود. در آینده پژوهی مهدوی، آینده اندیشی پابرجا و فعال و توجه مستمر به آینده بخصوص امرفرج و ظهور امام زمان (عج) مورد تأکید قرار گرفته است در روایات سفارش به انتظار مداوم و پابرجای رویدادها و حوادث فراوانی شده است. (سید رضی، ص 126)

4- دیده بانی موثر:
دیده بانی به معنای پایش مستمر تغیرات جهانی در زمینه های مختلف، توسط یک اندیشگر یا یک گروه علاقه مند به آینده پژوهی است که نوعاً بر پایه بررسی نظام مند محتوای مطالب، نوشته ها و گفته ها انجام می شود. منتظران منجی خود را ملزم به رعایت آن می دانند و در پس انتظار مستمر، مراقب اوضاع و احوال روزگار خود و آینده هستند و در واقع نسبت به رویدادها و اوضاع بی تفاوت و ساکت نیستند.شناخت اوضاع و پدیده ها برای در امان ماندن از پیامدهای سوء آنها، ضروری است. هشدارها و تحذیرهای فراوان و مکرری در روایات مطرح شده و توجه اذهان به آن سمت جلب شده است.این هشدار ها جهت آگاهی مردم نسبت به وضعیت های ممکن و محتمل در آینده است تا با درایت با آنها روبرو شوند و مشکلات آینده را به خوبی بشناسند. این آمادگی باید هوشمندانه وبا شناخت صحیح جریانها حوادث جهانی همراه باشد.

5-برنامه ریزی راهبردی
یکی از ابعاد آینده پژوهی، ارائه اطلاعات و دانش های لازم برای برنامه ریزی های کلان و بلند مدت است. نکته مهم در این برنامه ریزی های راهبردی، حرکت کردن جامعه به سمت جامعه آرمانی و تلاش برای برپایی حکومت جهانی مهدوی است.
نکته پایانی آنکه فهم آینده به معنای بدست آوردن تصویری از وضعیتهایی است که در آینده تحقق پیدا می کنند و از آن جا که این وضعیت ها بستر عمل فرد هستند بنابراین تصویر مزبور در عمل امروز نیز دخل دارد. براین اساس آینده پژوهی مهدوی می تواند چند رویکرد مهم در این راستا اتخاذ کند.

  • - قرار دادن جامعه مهدوی و دولت در مسیر انقلاب جهانی.
  • - تأثیر و ایفای نقش بنیادین در برنامه ریزی ها با محوریت آموزه های متعال مهدوی.
  • - تلاش و برنامه ریزی مستمر و پابرجا برای رسیدن به جامعه موعود.
  • - الگوبرداری از جامعه آرمانی و شبیه سازی رفتارها و رویکردها.
  • اصل اطلاع از زمان ظهور از دایره آینده پژوهی خارج است، ولی بسیاری دیگر از مباحث مربوط به آن در محدودۀ آن قرار می گیرد.

پدیدآونده: خ قربانی (برگرفته از مقاله آینده پژوهی رحیم کارگر- فصلنامه انتظار)