مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 28 آبان 1397
جهانی شدن چالش ها و کاستی ها
«جهانى شدن» - به رغم نظر برخى از نويسندگان - فرايندى يكسويه، غير قابل اجتناب و بايسته نيست. «جهانى...
آينده و جهاني شدن در جامعه مهدوي
مشخصه اساسي جامعه مهدوي اين است که يک جامعه هجري است و اولين ويژگي آن «اخلاق و اخلاص محوري»...
مفهوم شناسی آينده پژوهي
ضرورت «آينده‌پژوهي» امروزه  بر کسي پوشيده نيست؛ زيرا براي رويارويي با تغييرات اقتصادي و اجتماعي، سيستم‌هاي علمي و تکنولوژي،...
آينده‌پژوهي در آينه تعاريف
آينده‌پژوهي، فرآيند سازماندهي شده و هدفمندي است كه انتظارات بازيگران مختلف در مورد تكنولوژي را گردآوري و چشم‌اندازي‌هاي استراتژيكي...
پيشينة آينده‌ پژوهي
آينده‌پژوهي، پيش‌بيني آينده و اساساً قدم نهادن در فراسوي زمان‌ و موقعيت‌ها، همواره از اميال و آرزوهاي ديرينه بشر...
سطوح آينده پژوهي
 در اين مفهوم از آينده‌پژوهي ما با رويكردهايي گاهي همسان رو به رو هستيم كه از جمله آنها مي‌توان...
شاخصه های آینده پژوهی مهدوی - نشانه‌شناسي
علايم ظهور و قيام، نشانه‌ها، حوادث و رخدادهايي هستند كه براساس پيش‌گويي‌هاي معصومين، پيش از ظهور يا در آستانة...
چیستی آینده پژوهی
آينده پژوهي دانشي است که در جهان کنوني رو به گسترش است. به نظر مي‌رسد رويكرد عرفي كنوني نگاه...
آینده پژوهی مهدوی چرا و چگونه
ارزش آینده پژوهی در آن است که یک فرصت ساختار یافته را برای نگاه به آینده جهت فراهم کردن...
RSS