مرکز مجازی مهدویت
انديشة موعود در آيين مسيحيت
دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است. منبع اص لي ديني...
ادوار تاريخي در نگاه بوداييان
در دين بودايي نيز چون دين هندويي، جريان وجود بر اساس حرکت دوري است، براي عالم آغاز و پاياني...
موعود در آيين بودا
آيين بودا يكي از شاخه‌هاي كيش هندوست. اين آيين از هندوستان بيرون آمده و به خاطر گ سترش در...
ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني
مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه...
ماشيح منجي يهود
واژه ماشيح عنوان موعودخواهي و نجات‌بخشي ـ كه امروز مطرح است ـ در يهود نبوده و اساساً پيشينه آن...
باور منجی در ادیان غیر ابراهیمی
باورداشت ظهور يك نجات دهنده بزرگ و رفع كاستى‏ ها و مشكلات جامعه بشرى و برچيده شدن بساط ظلم...
منجي در دين زرتشت
بنظر مي رسد انديشة موعودگرايي زرتشت، سابقه بيشتري نسبت به اديان ديگر داشته باشد؛ بخصوص کساني که تاريخ تولد...
موعود در آيين هندو
آيين هندو در قديم دين برهمايي خوانده مي‌شد كه به برهما (Brahman)، خداي هندوان اشاره مي‌كرد. اين آيين، گونه‌اي...
منجي در آيين بودا
ميتريه همچنين به شکل يک عنصر مهم در گروه هاي منتظران که در کره پيدا شده اند، ظاهر...
RSS