مناسبت ها http://mahdi313.com عرفه http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1497 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1497 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 گر تو راضی شوی از من؛همه روزم عرفه است
نامه ای گر شود از سوی تو امضاء کافیست

]]>
روزها نو نشده http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1496 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1496 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است
گر کند یوسف زهرا نظری، نوروز است
ای خدا کاش شود سال نوم عید فرج
که نگاهم نگران منتظر آن روز است

]]>
عیدی http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1491 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1491 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 یارب عید است،عطابر همه ده
بر ماتم واندوه همه خاتمه ده
پایان غم همه ظهور مهدیست
تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده

]]>
بهار مردمان http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1488 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1488 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 بهاران، جلوه ای از روی خوبت
بهار مردمان باشد حضورت
کنون که غایبی از دیده ما
بود پاییز تا عصر ظهورت

]]>
ماه دوازدهم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1487 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1487 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 خوشا به حال امسال
ماه دوازدهمش را دید و عمرش به سررسید
میترسم عمرم به سررسد و"ماه دوازدهمم"راندیده باشم

]]>
ماه دوازدهم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1451 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1451 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 ماه دوازدهم هم آمد
ولی هنوز هم از ماه دوازدهم ما خبری نیست ...!

]]>
آمد بهار http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1446 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1446 Thu, 01 Jan 1970 04:03:30 آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست
وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست
گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل
دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست

]]>