دلنوشته http://mahdi313.com یوسف پیامبر http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1449 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1449 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 قصه عجیبی است!
70میلیون نفر شامگاه هر جمعه در انتظار سریال یوسف پیامبرند،غافل از اینکه 1174سال است که یوسف زهرا(س)فقط منتظر 313 نفر است.

]]>