احادیث http://mahdi313.com خورشید پشت ابر http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1447 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1447 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32 امام زمان (ع):
کیفیت بهره برداری مردم از من در زمان غیبتم همانند بهره برداری آنان از خورشید است، هنگامی که ابر خورشید را از دیدگان پنهان کند.
کمال الدین، ص ۴۸۵.

]]>