نیمه شعبان http://mahdi313.com اعیاد شعبانیه http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1518 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1518 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 صد باغ گل و گلاب دارد شعبان
صد شعبه عشق ناب دارد شعبان
از مهدی و سجاد و ابوالفضل و حسین
یک ماه و سه آفتاب دارد شعبان
"السلام علیک یا بقیه الله"

]]>
روز امید بشر http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1448 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1448 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 ای دل شیدای ما گرم تمنای تو
ای شود آخر عیان طلعت زیبای تو
نیمه شعبان بود روز امید بشر
شادی امروز ماست نهضت فردای تو

]]>