فراق و انتظار http://mahdi313.com چه خوب شد نیامدی http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1521 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1521 برای مـا که خسـته ایم و دل شکسـته ایم نه
ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
تمـام طـول هـفـته را در انتظار جمعه ایم
دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:33
چه جمعه ها http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1519 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1519 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 هوایت http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1516 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1516 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 ای کاش ... http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1498 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1498 Thu, 01 Jan 1970 04:03:31 بغض بی رنگ http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1495 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1495 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 بید مجنون http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1494 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1494 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 جمعه یعنی ... http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1493 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1493 Thu, 01 Jan 1970 04:03:34 بازگشت http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1492 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1492 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 عشق http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1489 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1489 Thu, 01 Jan 1970 04:03:33 جمعه http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1484 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1484 Thu, 01 Jan 1970 04:03:32