دلنوشته http://mahdi313.com این بخش مشتمل بر دلنوشته های عاشقان امام زمان در موضوع مهدويت می باشد میثاقی دوباره http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1083 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=1083 اطمينان ما را به او و يقينمان را به وثوقش بيافزاي. از ما شمشير زناني ساز كه نه در داغ خرما پزان، نه در سوز برف ريزان و نه در پوسيدگي پاييز، ربيع با طراوتش را با هيچ متاعي معامله نكنيم.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:33
عهدنامه http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=517 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=517 در آن‌جا تو مي‌تواني صميمانه با آقاي خود عهد ببندي؛ البته اين غرفه نمادين است و صرفاً براي تفكر و تأمل در اين است كه ما با امام خود چه عهدي بايد ببنديم.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
آينه‌دار بهار http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=501 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=501 خواهد آمد و آهوان رميده را ضمانت خواهد کرد و گرگ‌هاي دريده را خجل خواهد ساخت.
خواهد آمد و واژه ظلم و ستم را از فرهنگ‌ها پاک خواهد کرد.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
از پلک هایم خورشید می ریزد http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=500 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=500 ديشب، باز هم خواب تو را ديدم. خواب ديدم قيامت شده و همين نامه‌هاي شبانه، شفاعت مرا کردند. به من گفتند: «پيراهني از شعر بپوش و در صف عاشقان بايست»

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
براي آمدنت زود هم دير است http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=497 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=497 گفتند يار رفته  سفر باز مي رسد                       
بيش از هزار سال گذشت و خبر نشد

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
خير سرمان، منتظر آقاييم http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=495 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=495 در احوال يكي از مشتاقان دل‌سوخته و شيفتگان چشم‌به‌در دوخته گفته‌اند كه چهل‌شب، چهارشنبه در مسجد سهله، ملازم آستان اميد بود.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
مهمان عصمت http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=492 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=492 بی بی! ... سلام! باز هم آمده ام، با دلی لبریز از شوق، با چشمانی در انتظار، آمده ام تا یک بار دیگر در «آستانه »، سر ادب در «خاک تواضع » نهم و رازمگو را، همچون سفره دل عاشقان مهجور، پیش تو بگشایم.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:33
سلام گل نرگس http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=491 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=491 سلام گل نرگس
به نام آن كه انسان را مسافر كاروان انتظار گردانيد

]]>
Thu, 01 Jan 1970 03:30:00
السَّلَامُ عَلَى رَبِيعِ الْأَنَامِ http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=489 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=489 بهار پيوندي است دوباره با سرآغاز حيات و جوشش. بار ديگر زندگي و بالندگي. و اين خود تلنگري است چند باره در آغاز هر سال، براي حركتي دوباره در مسير كمال. الگويي است براي تغيير از زندگي مرده به حياتي پرتلاش، كه محصول آن را به زودي درو خواهيم نمود.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34
غدير همين‌جاست … درست همين‌جا http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=486 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=486 آفتاب لحظه‌اي ايستاد، همه ديدند كه به احترام تو، لحظه‌اي خورشيد روي نتابيد تا همه ببينند،نور تو از آفتاب بيشتر است؛ صداي تپش قلب‌ها حتي ريگ‌هاي بي‌خيال آن بيابان تفتيده را مجبور كرد، سركي بكشند تا ببينند چه خبر است، پنجره‌هاي نداشتة بيابان، باز شده بودند، كوير گوش شده بود تا بشنود هر آن‌چه بايد مي‌شنيد ...

]]>
Thu, 01 Jan 1970 04:03:34