مرکز مجازی مهدویت
نور باران

نور باران شد زمين و آسمان 
آفتاب عشق تابيده به جان

...
التماست می کنم آقا

چرا دعا و اشک شب، به دل اثر نمي‌کند
به کلبه حقير من، کسي نظر نمي‌کند

...
RSS