مرکز مجازی مهدویت
مفهوم شناسی آينده پژوهي

ضرورت «آينده‌پژوهي» امروزه  بر کسي پوشيده نيست؛ زيرا براي رويارويي با تغييرات اقتصادي و اجتماعي، سيستم‌هاي علمي و تکنولوژي،...

RSS