مرکز مجازی مهدویت
براهین نقلی و عقلی برای اثبات رجعت

يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآن...

امکان و اثبات وقوع رجعت

نخست بايد دانست که رجعت به عالم مادّي، مثل حيات مجدّد در قيامت است؛ با اين تفاوت ک ه رجعت...

RSS