مرکز مجازی مهدویت
جان بیفشان که سرِ خصم درو خواهی کرد

آیش سالزد است آنچه جهان است امروز

شخم کن، موسم افشاندن جان است امروز

...
جان بیفشان که سرِ خصم درو خواهی کرد

آیش سالزد است آنچه جهان است امروز

شخم کن، موسم افشاندن جان است امروز

...
زمان، آبستن جنگی است، جنگی مثل عاشورا

به دریاهای بی‌پایاب برگردان صدف­ها را

 شرحه شرحه است صدا در باد، شب‌پا رفته است

...
RSS