مرکز مجازی مهدویت
اهمیت رجعت

امام صادق (عليه السلام) در ضمن حديثي، روز رجعت را يکي از روزهاي خداوند برشمرده که قدرت و عظمت خداوند...

RSS