مرکز مجازی مهدویت
امکان و اثبات وقوع رجعت

نخست بايد دانست که رجعت به عالم مادّي، مثل حيات مجدّد در قيامت است؛ با اين تفاوت ک ه رجعت...

ظرف زماني رجعت، در کلام بزرگان

به نظر مي‌رسد علماي بزرگ شيعه از روايات فوق و ديگر روايات استفاده کرده­ و نظرات خود را ابراز کرده­اند....

RSS