مرکز مجازی مهدویت
برخورد عملی مربی

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از...

مربی هنرمند

 مربی هنرمند باشید؛ چون مربی هنرمند با هرکس به شیوه خودش رفتار می کند.

...
RSS