مرکز مجازی مهدویت
هدف رجعت

یكي از سؤالاتي كه در بحث رجعت مطرح مي‌شود، اين است كه چرا بايد عده‌اي از انسان‌ها ـ اعم از...

براهین نقلی و عقلی برای اثبات رجعت

يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآن...

رجـعت در آثار اسلامی

با توجه به جایگاه برجستة رجعت در آموزه های شیعه، عالمان و محدثان این مذهب از دیرباز به این موضوع...

آشنايي با رجعت

يکي از حوادث مهم هنگام ظهور، موضوع رجعت و بازگشت نيکان و بدان به دنياست که از جمله عقايدآشنایی با...

رجعت از دیدگاه قرآن

باور به رجعت، كه يکی از اعتقادات شيعه است، در طول تاريخ پُر فراز و فرود خود، همواره مورد توجه...

زنان و مردان رجعت کننده

از باورهاي ويژة شيعيان، اعتقاد به رجعت و حيات مجدد افراد و گروه‌هاي خاص در پايان تاريخ و ظهور امام...

آثار رجعت در زندگي معتقدان

اعتقاد به رجعت و بازگشت به دنيا در زمان دولت کريمه، نقش مهمي را در نشاط ديني و اميد به...

رجعت در روايات

 مراد از خبر متواتر روايتي است که در اثر کثرت نقل آن يقيني شده و جاي هيچ گونه ابهامي در...

امکان و اثبات وقوع رجعت

نخست بايد دانست که رجعت به عالم مادّي، مثل حيات مجدّد در قيامت است؛ با اين تفاوت ک ه رجعت...

RSS