مرکز مجازی مهدویت
شهید عباس بابایی

در طول سال هاي پر پيچ و خم زندگي اش هيچ چيز او را از هدفش باز نداشت، حتي ...

شهید حقانی

ديدم ايشان روي زمين خوابيده. متكا گذاشته بود. گفتم آقا چرا روي زمين مي‌خوابي؟ پاشو يه پتو بنداز! گفت:...

RSS