مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 4 تیر 1397

اميرکبير و قاطعيت در مبارزه با انحرافات

به ويژه در کشورهاي اسلامي، به علت بنيان عقيدتي و مذهبي قوي و مستحکم اين جوامع، استعمارگران، قادر به نفوذ با شيوه هاي معمولي خود، نظير اعزام گروه هاي تبشيري نبودند و موفقيت هاي چشم گيري در اين زمينه کسب نکردند. به همين جهت، تلاش استعمار، بيشتر متمرکز آن گرديد که عقايد و سنن و نهادهاي اسلامي را از هويت و محتوا تهي نموده و مفاهيمي را که در راستاي منافع خود است، جايگزين آن نمايد و تحت پوشش به ظاهر اسلامي، به اهداف و مقاصد شوم خود دست يابد.
انديشه مهدويت و مسأله انتظار نيز که در ميان شيعيان، داراي پويايي و بالندگي ويژه اي است و جوامع شيعي به واسطه اين انديشه، استکبار ستيز و سلطه ناپذير مي باشند، از اين دستبرد و تحريف استثمار طلبان، مصون نمانده و چه بسيار فتنه ها که طي دو قرن اخير، تحت نام مقدس مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف  قوام و شيرازة وحدت و يکپارچگي امت اسلامي را از هم گسيخته است.
غائله صوفي اسلام در افغانستان، پيدايش فرقه قاديانيه در هندوستان، شورش خواجه يوسف کاشغري در ميان ترکمن ها، فتنه شيخي گري در ايران و عراق و بابيگري و بهائيگري و... از نتايج ناميمون اين استراتژي شيطاني استکبار جهاني است. در مقابل اين جريان فتنه انگيز استکبار، مجاهدان به مبارزه با دسيسه هايي که به رنگ مذهب و دين هستند بر آمدند و مجاهدتها و رشادت هايي از خود به منصه ظهور گذاشتند تا جامعه ديني را از خدنگ خدعه گران، مصون بدارند و در اين راه تا سر حد جان مايه گذاشتند. اين مجاهدان، تنها از ميان عالمان ديني نبودند بلکه از ميان مردان سياست نيز کساني چون مرحوم محمد تقي برغاني معروف به شهيد ثالث، سعيد العلماء مازندراني و ميرزا تقي خان فراهاني معروف به اميرکبير، قدم در عرصه دفاع از باورهاي ديني امت اسلامي گذاردند.

اميرکبير و مبارزه با انحرافات
زماني که اميرکبير به صدارت رسيد، بيش از چند سالي از اعلام موجوديت فرقه ضاله بابيه نمي گذشت. بنيانگذار اين فرقه جاسوسي و استعماري، سيد علي محمد شيرازي بود که تحت حمايت کامل جاسوس خانه هاي روسيه و انگلستان در ايران و به ياري پيروان خود فروخته اي نظير ملا علي ترشيزي و ملا حسين بشرويه زخم چرکيني بر پيکر جامعه اسلامي ايجاد کرد که عفونت ناشي از آن، سال هاست که ملت مسلمان ايران را متألم نموده است.
علي محمد شيرازي، نخست خود را باب يا واسطه امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف  و ذات حروف سبعه خواند اما در سال هاي آخر زندگيش عنوان   نقطه أولي و مظهر الاهي را مطرح کرد و گفت: من همان قائم موعود و مهدي منتظر و امام ثاني عشر هستم .
وي فردي صوفي منش بود که از تلفيق برخي عقايد مذهب تشيع و امور عرفاني با فلسفه يونان، معجوني مضحک ساخت و به عنوان دين جديد عرضه نمود. باب و طرفدارانش مدعي بودند که اين دين جديد را بايستي در سراسر عالم ترويج نمود. او در مطالبي که به پيروان خود، تحت عنوان وحي، القاء مي نمود کشتن مخالفان و از ميان برداشتن هر آن کس که اين مکتب و آئين جديد را نمي پذيرفت، مطرح مي کرد؛ لذا پيروان وي، دست به شورش زده و در صدد تسخير و تصرف شهرها برآمدند.
وقتي که ميرزا تقي خان امير کبير، زمام امور کشور را به دست گرفت، در کنار ساير کارشکني هاي استعمارگران در سراسر کشور، بابي ها نيز با الهام از القائات باب و حمايت هاي سفارتخانه ها در چند نقطه ايران آشوب به راه انداختند. خراسان، مازندران، زنجان، تبريز، شيراز، اصفهان، يزد، تهران و بسياري از روستا ها و شهرها صحنه فتنه و آشوب بابي ها بود.
با آنکه سياست اميرکبير در مورد اقليت هاي مذهبي، سياست نرمش و انعطاف پذيري بود، اما در خصوص حزب جاسوسي بابيه، هيچ انعطافي نشان نداد و اعتقاد داشت که آنها بايد ريشه کن شوند؛ زيرا به درستي درک کرده بود که اصل و نسب و ايده و عمل آنها از استعمار و در مسير منافع استعمارگران و عليه اسلام و مسلمين است.
امير ابتدا تصور مي کرد که بهتر است با معرفي کامل باب، او را رسوا کند و از اين راه، آتش فتنه و فساد او را خاموش نمايد ولي در جريان کار به اين حقيقت تلخ پي برد که دست هاي مرموز حامي او خيلي قوي تر از آن است که با تبليغات و حرف حساب بشود او را از ميدان به در کرد و معتقد شد که تا باب زنده است، هر روز شورشي از گوشه اي بروز خواهد کرد و عده اي را گمراه خواهد نمود و لذا علي رغم فشار و مخالفت خارجي ها، تصميم گرفت باب را از ميان بردارد.
اميرکبير توانست حکم قتل باب را از علما بگيرد و در روزهاي پاياني شعبان 1266 در شهر تبريز و مقابل ارک دولتي، او را اعدام کند. با اين اقدام شورش هاي مختلف بابي ها را با نهايت جديت و شدت عمل، سرکوب نمود و فتنه جويان را مجازات کرد.
انگيزه امير در سرکوب اين فتنه، انگيزه اي مقدس بود؛ از سويي به عنوان يک مسلمان متدين ـ که براي احکام و آراي شريعت اسلام، احترام خاصي قائل بود ـ نمي توانست از تحريف و آلودگي آن به دست مشتي بيگانه پرست مزدور و شياد، چشم بپوشد و سکوت نمايد و از سوي ديگر، امنيت مردم محروم و نظم و استقلال و تماميت ارضي کشور را در معرض خطر مي ديد و براي آنکه زمينه اي آرام و مساعد جهت اجراي اهداف اصلاح طلبانه خود و ترقي کشور فراهم آورد، ناگزير از آن بود که فتنه را قبل از آنکه هرچه سريعتر رشد کند، متوقف نمايد. از اين رو با قدرت و قاطعيت تمام، شورش بابيه را سرکوب کرد و رهبران اصلي آن را از بين برد، يا اسير نمود.
اگر اميرکبير توانست خدمات شاياني را در طول مدت سه سال و نيم صدارتش انجام دهد ـ که امروز اين خدمات، جزء افتخارات وي شمرده مي شود ـ همگي در پي ايجاد فضاي امني بود که از برخورد او با شورش ها و فتنه هايي حاصل شد که هم امنيت و نظم جامعه را در معرض خطر قرار داده بود و هم اعتقادات و باورهاي عمومي جامعه ديني را.1

___________________________
[1] . براي اطلاع بيشتر از عملکرد اميرکبير در مقابل فتنه باب، رجوع کنيد به: فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره هاي 47 و 48، ص 571-723.

پدیدآونده: محمد علي حججي