مرکز مجازی مهدویت

آخرين ستاره

اى آخرين ستاره كه تاخير مى كنى
من زود آمدم، تو چرا دير مى كنى
من زود آمدم ـ به يقينى كه خواب رفت ـ
خوابى كه اى نيامده تعبير مى كنى
اى آخرين ستاره كه با خنده اى زلال
شب را اسير صبح فراگير مى كنى
تنها كجا ـ بهانه ابرى كه چشم ماست ـ
تنها كجا صبورى تقدير مى كنى
با من بگو نرفته به صبح تو مى رسم
يا اينكه وعده وعده مرا پير مى كنى