Array ( [0] => Array ( [id] => 737 [articleid] => 420 [tagid] => 737 [title] => اشعار مهدوی ) [1] => Array ( [id] => 738 [articleid] => 420 [tagid] => 738 [title] => شعر ) [2] => Array ( [id] => 7 [articleid] => 420 [tagid] => 7 [title] => امام زمان ) [3] => Array ( [id] => 765 [articleid] => 420 [tagid] => 765 [title] => فخرالدین عراقى ) [4] => Array ( [id] => 1 [articleid] => 420 [tagid] => 1 [title] => ) ) مرکز مجازی مهدویت

نگارا! جسمت از جان آفریدند

 نگارا! جسمت از جان آفریدند
ز كفر زلفت ایمان آفریدند
جمال یوسف مصرى شنیدى؟
تو را خوبى دو چندان آفریدند
ز باغ عارضت یك گل بچیدند
بهشت جاودان زان آفریدند
غبارى از سر كوى تو برخاست
وزان خاك، آب حیوان آفریدند
غمت خون دل صاحبدلان ریخت
وزان خون، لعل و مرجان آفریدند
سراپایم فدایت باد و جان هم
كه سر تا پایت از جان آفریدند
ندانم با تو یك دم چون توان بود؟
كه صد دیوت نگهبان آفریدند
دمادم چند نوشم دُرد دردت؟
مرا خود مست و حیران آفریدند
ز عشق تو «عراقى» را دمى هست
كزان دم روى انسان آفریدند

شاعر: فخرالدین عراقى