مرکز مجازی مهدویت

مربی یک الگوی با نفوذ

مربی یک الگوی با نفوذ است پس نمی تواند نسبت به اخلاق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت باشد، زیرا محدوده اخلاقیاتش فراتر از خود اوست. او تنها مسئول خودش نمی باشد بلکه مسئولیت تعدادی از انسانهای جامعه را نیز بعهده گرفته است.بنابرین مربی باید به این مسئولیت سنگین و ارزشمند و میزان و مقدار نفوذش در مخاطبان خوب بیندیشند و با اصلاح و#اخلاق و رفتار خویش بهترین الگوها را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

 شناخت مخاطب :

آنچه مربی مهدوی باید بداند ، این است که :ما به عنوان مدرس، مربی ، سخنران و یا حتی مبلغ چگونه بر اساس شناخت مخاطب ، محتوای درسی و اخلاقی خود را انتخاب و تدوین کنیم؟ و چگونه بین مخاطب و محتوا ارتباط معنا دار برقرار کنیم تا مطلب یا همان محتوا را به خوبی به مخاطب خود انتقال دهیم.

احترام به کرامت انسانی یکی از اصول تربیتی اسلام احترام به شخصیت و کرامت انسانی افراد است . پس:

1.رعایت حقوق دیگران بویژه مربیان و مدرسان دیگر را فراموش نکنیم.

2.به شخصیت مخاطبان خود احترام بگذاریم.

3.بین مخاطبان رقابت مثبت و سالم ایجاد کنی

4.به همه مخاطبان بطور یکسان نگاه کنیم و فراگیران را بموقع تشویق کنیم.

اهمیت دادن به متربی:

شما به عنوان مربی مهدویت کاری کنید که:

1.متربی با اهمیت نشان داده شود چرا که انسان به طور ذاتی نیاز دارد که او را ارزشمند بدانند اگر کاری کنید که مخاطب شما احساس مهم بودن بکند باعث ایجاد علاقه و جذابیت خود نزد اوخواهید شد .

  2.وقتی متربی صحبت می کند چنان محو در او شوید که گویی کسی جز او در کلاس نیست وقتی به سخنانش گوش می دهید طوری رفتار کنید که گویی هر کلمه ای که به زبان می آورد مهم است از سخنانش تعریف کنید و به او بگویید که چه قدر از سخنانش لذت می برید.

  3.این اهمیت دادن به متربی سبب می شود تا او نیز صحبت های شما را به عنوان مربی خویش به خوبی بپذیرد .

منبع:

1.گردآوری شده از سایت های روش تدریس