مرکز مجازی مهدویت

برخورد عملی مربی

   انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از ایمان برخیزد و سخنی که از قلب سرچشمه گیرد .

 مربیان مهدوی باید سعی کنند فردی عملگرا باشند، یعنی ابتدا خود به آنچه می گویند عمل کنند تا بتوانند دیگران را به عمل وادارند.

 وقتی در کلاس های خود از مفهوم انتظار و جامعه منتظر صحبت می کنیم به خوبی به این مهم واقف باشیم .

 رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) هم آن چه را که می خواستند به دیگران بیاموزندعمل می کردند .

بر هیچ معروفی امر نمی کرد، جز آنکه خود بیشتر و پیشتر از دیگران بدان عملی می کرد و از هیچ منکری نهی نمی کردند;

جز آن که خود همیشه از آن اجتناب می نمودند .