مرکز مجازی مهدویت

روش تدریس غیر فعال

روش تدریس غیر فعال :

در این رویکرد آموزشی، مربی محور و ارائه دهنده اطلاعات است و فراگیران صرفاً شنونده و حفظ کننده اطلاعات هستند.

روش تدریس غیر فعال :

در این رویکرد آموزشی، مربی محور و ارائه دهنده اطلاعات است و فراگیران صرفاً شنونده و حفظ کننده اطلاعات هستند.

 در روش تدریس غیر فعال فراگیران غیر فعال می باشند.

  معایب روش تدریس غیرفعال:

1.مربی فعال است و مطالب را به طور کامل ارائه می دهد.

2.معلم راه حل ها و پاسخ را ارائه می دهد.

3.منبع یادگیری فقط کتاب است.

4.ملاک یادگیری کسب نمره است.

5.تکالیف بدون هدف و خسته کننده است.

6.ارزشیابی از یادگیری بیشتر در محدوده دانستنی ها است.

7.فراگیران از فعالیت های خود و دیگران ارزشیابی نمی کنند.

8.ملاک یادگیری در ارزشیابی بیشتر در مقایسه با دیگر فراگیران است.

9.فراگیران مفهوم آموزی می کنند.

10.ارزشیابی پایانی بیشتر ملاک عمل است.

برگرفته از کانال تلگرامی مربیان مهدویت